Annuleringsverzekering

Annuleringsverzekering

MARAN YACHTCHARTER biedt u de mogelijkheid een annuleringsverzekering af te sluiten. Niet verplicht maar zeker aan te bevelen.


Voorwaarden Annuleringverzekering

Wij hanteren een scherp tarief van slechts 5% van de huursom zonder bijkomende poliskosten. In geval van ziekte of andere calamiteit verzorgt Maran Yachtcharter zelf de afwikkeling.

Gedekt is annulering als gevolg van:

Ernstige ziekte, ongeval of overlijden van;

*1: huurder, de contractant of   

*2: de bloed- of aanverwanten in de 1e of 2e graad of huisgenoten van huurder / contractant.

  • Een geconstateerde zwangerschap of complicaties hierbij hetgeen door een doktersverklaring kan worden aangetoond.
  • Wanneer contractant zodanige schade aan eigendommen, woning of bedrijf heeft dat zijn aanwezigheid hierbij verlangd wordt.
  • Onvrijwillige werkloosheid, buiten de schuld van huurder, echter alleen wanneer de ontslagdatum ligt vóór aanvang van de huurperiode.
  • Het verkrijgen van een baan voor ten minste 20 uur per week voorzover de datum van indiensttreding ligt binnen 4 weken vóór of tijdens de huurperiode. Dit geldt alleen na werkloosheid waarbij een uitkering werd genoten.
  • Een zodanige ontwrichting van het huwelijk dat, na het reserveren van het schip, een echtscheidingsprocedure in gang is gezet. Dit geldt ook voor het ontbinden van een notarieel vastgelegd samenlevingscontract.
  • Tevens gedekt is het aantal niet genoten reisdagen door volgende omstandigheden:


De pro-rata berekende schade in geval van onvoorziene ziekenhuis opname van huurder of één van de opvarenden.
De pro-rata berekende schade in geval het medisch niet verantwoord is de vaarvakantie te vervolgen.
De pro-rata berekende schade in geval van ernstige ziekte, ongeval of overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e of 2e graad.
Wanneer contractant zodanige schade aan eigendommen, woning of bedrijf heeft dat zijn aanwezigheid hierbij verlangd wordt.

Niet gedekt is:

Annulering tengevolge van :

  • Oorlog
  • Gevolg van atoom of kernreacties
  • Terroristische aanslagen
  • Een reeds aanwezige ziekte, aandoening of afwijking bij huurder, zijn familie in de 1e of 2e graad.

Wanneer huurder / contractant een onjuiste opgave doet en / of een verkeerde voorstelling van zaken geeft.
Groepsannulering ( meer dan 6 personen ) is niet mogelijk.

Geldigheidsduur dekking:

Geldigheidsduur van de annuleringsdekking is vanaf het moment dat de betaling is voldaan tot en met de einddatum van de vaarvakantie.

Hoe te handelen bij annulering:

Huurder / contractant is verplicht na een gebeurtenis, waardoor de vaarvakantie ( mogelijk ) wordt geannuleerd, dit onmiddellijk maar uiterlijk binnen 3 werkdagen, na deze gebeurtenis schriftelijk te melden aan Maran Yachtcharter. Deze schriftelijke melding dient vergezeld te gaan van originele bewijsstukken en / of een medische verklaring.